MAŁŻEŃSTWO

 

slub

 

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej
celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem
na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Sprawy organizacyjne:
W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Kto może zwrzeć Sakrament Małżeństwa?
Obowiązuje zakaz państwowy i kościelny zawierania małżeństw przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia, może uzyskać zgodę. Wymagane jest wówczas spotkanie rodziców z Ks. Proboszczem i wyrażenie pisemnej zgody na zawarcie małżeństwa przez ich dziecko oraz uzyskanie dyspensy ks. Biskupa Ordynariusza miejsca.

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:
By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w:
• Kursie przedmałżeńskim
• Poradni Życia Rodzinnego
W w/w spotkaniach narzeczeni mogą uczestniczyć w innych parafiach. Uczestnictwo w nich jest potwierdzane przez osobę prowadzącą.

Spisanie protokołu:
Protokół przedślubny musi być spisany, co najmniej trzy miesiące wcześniej przed datą ślubu ze względu na zapowiedzi przedślubne. Wcześniej narzeczona lub narzeczony zgłasza się do Kancelarii Parafialnej z kompletem dokumentów (wykaz dokumentów zamieszczony jest poniżej) i ustalany jest termin rozmowy duszpasterskiej. W ustalonym terminie oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii.

Dokumenty wymagane do spisania protokołu:
1. Świadectwo Chrztu Świętego do ślubu kościelnego, jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia, gdzie ma być zawarty związek małżeński.
Na świadectwie tym powinna się znajdować adnotacja o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca, czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Jeżeli z jakiś powodów nie ma w księdze chrztów adnotacji o przyjęciu Bierzmowania, należy poprosić o stosowny dokument z parafii, gdzie się go przyjęło.
Ważność wydania Świadectwa Chrztu do ślubu kościelnego wynosi 6 miesiący przed datą spisania protokołu. Jeżeli w/w dokument wystawiony będzie na nazwisko, które jest już nieaktualne, należy wówczas w pierwszej kolejności dokonać zmiany w księdze chrztów na podstawie Pełnego Aktu Urodzenia z USC, gdyż taki dokument jest nieważny.
2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego wydane w 3 egz., które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa. Ważność tego dokumentu upływa po 6 miesiącach.
Po przyjęciu Sakramentu Małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, a jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.
3. Zgoda na zawarcie małżeństwa w tutejszej parafii z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza naszą parafią.
4. Dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość.
5. Jeżeli jest już zawarty ślub cywilny należy dostarczyć Akt Zawarcia Małżeństwa z USC.
6. Osoby owdowiałe przynoszą Akt Zgonu współmałżonka.
7. Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich oraz z Poradni Życia Rodzinnego. Jeśli w/w spotkania trwają, bądź dopiero będą w późniejszym terminie zaświadczenia należy dostarczyć wówczas najpóźniej na tydzień przed planowanym ślubem.

8. Spisane na karteczce dane dotyczące świadków ślubu (nazwiska i imiona, wiek, adresy zameldowania).
9. Narzeczeni podają również informację dotyczącą przyjęcia I Komunii Świętej – miejsce i datę przyjęcia I Komunii Świętej.

Inne dokumenty:
Po spisaniu protokołu przedślubnego kapłan wydaje zapowiedzi przedślubne dla narzeczonych, którzy zamieszkują na terenie innej parafii. Zapowiedzi te należy zanieść do danej Kancelarii Parafialnej i ustalić termin odbioru. Po odebraniu zapowiedzi należy je dostarczyć z powrotem do parafii, w której odbędzie się ceremonia ślubna. Brak zapowiedzi równoważny jest z niemożnością udzielenia Sakramentu Małżeństwa! Zapowiedzi ogłasza się również w parafii ślubu.

Narzeczeni otrzymują również karteczki do spowiedzi przedślubnej, które dostarcza się w dniu ślubu do kancelarii. Do Sakramentu Pokuty i Pojednania narzeczeni przystępują dwukrotnie. Pierwsza Spowiedź powinna odbyć się po spisaniu protokołu przedślubnego, a druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do Sakramentu Małżeństwa.

W dniu ślubu:
Nowożeńcy i świadkowie przychodzą do zakrystii na 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Tam przekazują kapłanowi obrączki i karteczki ze spowiedzi narzeczonych i składają stosowne podpisy.

 

W razie niejasności dodatkowych informacji dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa udzielają kapłani.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
99 0.093346118927002